Tag Archives: tomato almond pesto

Garden-fresh tomato-almond pesto

If you’re looking for ways to preserve your garden produce, this simple, satisfying, freezable pesto makes use of fresh tomatoes […]

Pin It